Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Ajudar a assentar grups liderats per investigadors consolidats o en vies de consolidació en el camp de l'Oncologia a Espanya.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://fero.org/es/investigacion/becas-fero/
https://fero.org/wp-content/uploads/2023/04/Bases-II-Beca-Dr.-Baselga-2.pdf
Informació addicional
El format de sol·licitud consta de 2 fases, una primera on els candidats han de presentar una proposta breu de 2 pàgines, i una segona, on les millors propostes curtes seleccionades pel panell avaluador, hauran de presentar les propostes completes.
 • El 3 d'abril de 2023 s'obre la convocatòria i difusió a través del web de presentació de propostes.
 • El 27 d'abril de 2023 finalitza el termini de presentació de propostes curtes (fase 1).
 • Del 31 de maig de 2023 es comunicarà la resolució de l'avaluació de la fase 1.
 • Del 1 de juny al 28 de juny de 2023 es podran presentar les propostes completes dels projectes seleccionats.
 • A mitjans del mes de setembre se li comunicarà al guanyador personalment la decisió.
 • Al novembre de 2023 es farà pública la decisió i es lliurarà el guardó de la Beca FERO al guanyador durant el Sopar benèfic que organitza la Fundació FERO a Madrid.
 • Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor, entenent com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral PhD o equivalent, entre l'1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2017.
 • Dirigir programes / grups / equips d'investigació a Espanya des de fa més de cinc anys i haver aconseguit finançament competitiu de diverses convocatòries tant públiques com privades per a projectes dintre dels tres últims anys.
 • Hagin centrat els seus treballs en la recerca oncològica traslacional amb un alt component d'aplicació clínica.
 • Presenten un projecte científic amb potencial aplicació en l'àmbit biosanitari.
 • Els candidats no poden presentar més d'una proposta.
 • Dotació
  300.000€
  Durada
  3 anys màxim
  Documentació
  Fase 1
 • Memòria del Projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla de la convocatòria i que no ha de sobrepassar les 2 pàgines, que ha d'incloure els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Hipòtesi de treball
  - Objectius, Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi) i Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
  - Impacte i aplicabilitat de la investigació
 • CV de l'investigador principal seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA).

  Fase 2
 • Memòria del Projecte d'investigació en anglès, seguint la plantilla estesa de la convocatòria i que inclou els següents apartats:
  - Títol
  - Investigador principal
  - Resum
  - Antecedents i estat actual del tema
  - Bibliografia més rellevant comentada
  - Hipòtesi
  - Objectius
  - Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi)
  - Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'Equip Investigador)
  - CV de l'Equip investigador
  - Impacte i aplicabilitat de la investigació
  - Mitjans disponibles per a la realització del projecte
  - Pressupost i justificació detallada de l'ajut sol·licitat (incloent despeses de personal, inventariable, fungible i contractació de serveis, viatges i congressos).
 • CV de l'equip investigador seguint plantilla abreujada de models normalitzats de convocatòries públiques nacionals (CVA). Per al investigador principal es requereix el model Curriculum Vitae Normalitzat (CVN).
 • Carta de suport del director / coordinador o gerent científic del Centre en el qual es garanteixi el suport institucional a la investigació, al grup emergent sol·licitant, i a la realització del projecte en concret.
 • Arxius

  Arxiu
  CV Fundación FERO2023.docx
  Bases II Beca Dr. Baselga.pdf
  Formulario fase 1 II Beca Dr. Baselga 2023.docx