Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Amb l'objectiu de fomentar la iniciativa, la creativitat i la innovació dels joves psicòlegs espanyols i dels països llatinoamericans.
Característiques principals
El Premio té dues categories:
• Iniciativa investigadora
• Iniciativa emprenedora empresarial
Aquest Premi s'instaura per generar iniciatives valuoses en els diferents camps de recerca científica i aplicada de la Psicologia, que hauran de tenir les següents característiques comunes:
1. Inventiva Innovadora
2. Iniciativa emprenedora que contribueixi a mitigar els efectes de la crisi sanitària a causa de la COVID-19, mostrant solucions innovadores
3. Iniciativa emprenedora
4. Recerca nova
5. Psicòlegs / es emprenedors / es
6. Joves psicòlegs / es
7. Aquest premi pretén generar una pedagogia de la creativitat, el desenvolupament de la investigació i l'activitat aplicada
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.psicofundacion.es/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=67&cntnt01origid=75&cntnt01returnid=64
https://www.psicofundacion.es/uploads/Bases_XIII_Premio_Psicofundacion_2023.pdf
Requisits
La convocatòria està oberta a llicenciats i graduats en Psicologia. Es poden presentar a títol individual o en equip format per un màxim de quatre persones, de les quals almenys dues hauran de ser titulats en Psicologia. L'edat màxima dels participants serà de 35 anys a la data d'inici del termini de presentació de candidatures (15 de maig de 2023).
Dotació
El Premi tindrà una dotació econòmica de 3000€ per a cada categoria.
Documentació
Les candidatures al Premi s'han de presentar en suport informàtic. En tot cas hauran de quedar clarament definits i especificats els elements següents: presentació, antecedents, si n'hi hagués, justificació de la seva necessitat o conveniència, objectius, marc teòric, si escau, recursos humans i materials necessaris, procés d'implantació, pla de viabilitat i resultats esperats.
Els projectes es presentaran en format PDF, i tindran una extensió màxima de 20 pàgines A4 mida de lletra mínim 10 punts. Tot projecte haurà de contenir un resum executiu duna pàgina A4 d'extensió i un tipus de lletra mínim de 10 punts. Addicionalment, es poden presentar els annexos documentals que es considerin necessaris, que es jutjaran com a tals.

Arxius

Arxiu
Bases_XIII_Premio_Psicofundacion_2023.pdf