INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 584
16/11/2018
Projectes
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).
 
Termini exhaurit
AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA
 
Termini exhaurit
AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA
 
Termini exhaurit
AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENTEROLOGÍA
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquestes beques (2) estan destinades a premiar la participació d'una estada clínica i una estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut.
Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.
 
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA
 
Termini exhaurit
SEHH - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca per començar a gaudir al 2019. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà amb l'objecte d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un jove investigador que s'hagi incorporat recentment a la recerca en l'àmbit de l'especialitat de l'Hematologia i Hemoteràpia.
 
Premis
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Premiar un projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquest premi està destinat a premiar l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquest premi està destinat a premiar l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2018 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
 
Termini exhaurit
Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo
La present convocatòria té per objecte la concessió dels Premis Liberbank de Recerca en Medicina de l'Esport, any 2018, patrocinats per la citada entitat financera, reconeixent públicament la labor realitzada per diferents investigadors i incentivar les iniciatives de recerca d'excel·lència en l'àmbit de la Medicina de l'Esport. Es premiarà un màxim de tres dels treballs presentats relacionats amb la Medicina de l'Esport.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquest premi està destinat a premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any 2018, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats d'especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als països catalans.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Està destinat a premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d'un metge o un altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.
 
Termini exhaurit
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria
Fomentar el desenvolupament d'estudis científics i / o programes d'intervenció que contribueixin de manera substancial a la promoció de la salut en grups socialment vulnerables o en risc d'exclusió social.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL
La Fundació Espanyola de Qualitat Assistencial (FECA) concedeix dues beques econòmiques per dur a terme projectes d'investigació relacionats amb la millora de la qualitat i la seguretat dels pacients, així com aquells projectes que suposen un avenç pel coneixement científicomèdic en qualsevol disciplina.
L'objectiu primordial d'aquestes beques és finançar un investigador o grup que no gaudeixi de qualsevol altra beca o ajut públic o privat, espanyol o estranger. No obstant això, la beca es pot compatibilitzar amb qualsevol de les situacions anteriors amb coneixement de la Comissió Avaluadora que ha de jutjar-la. En aquest cas, i segons les dades aportades per l'interessat, la Comissió Avaluadora podrà reduir la quantia per complementar les altres percepcions econòmiques.
 
 
 
Informació últil
 
 No hi ha novetats
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
GILEAD SCIENCES S.L.U.
Considerant que la generació de coneixement científic a l'àmbit de les ciències de la salut, la seva difusió i aplicació a l'activitat assistencial constitueix un element clau per aconseguir el progrés i la millora de les condicions de vida dels ciutadans, GILEAD SCIENCES desenvolupa activament una política de promoció i suport a la realització de programes educatius dirigits a la formació de professionals sanitaris en les àrees terapèutiques en què està present la Companyia.
Per a això i mitjançant la concessió d'aportacions dineràries de caràcter no reemborsable destinades a la seva execució, GILEAD SCIENCES pretén impulsar la realització de programes o activitats que redunden en la formació del professional sanitari en considerar que la formació contínua i la inversió en educació resulten beneficioses per als pacients, per a la comunitat mèdica i per a la societat, en general.
 
Termini exhaurit
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.
 
Termini exhaurit
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
 
Termini exhaurit
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca clinics que millorin el coneixement de la diabetis i l’assistència a les persones afectes, per part d’investigadors en les fases inicials de la seva carrera.
 
Termini exhaurit
FUNDACION GEICAM
La present convocatòria està dirigida a investigadors oncòlegs i altres professionals de les Ciències de la Salut relacionats amb el càncer de mama, per a que durant un període de dos anys puguin desenvolupar un projecte d'investigació clínica sobre aquesta patologia en hospitals (segons els requisits abans esmentats) adscrits a GEICAM localitzats a tot el territori nacional.
 
Termini exhaurit
FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
Les àrees objecte d'aquesta convocatòria són la Biomedicina, l'Ecologia i Biologia de la Conservació, l'Economia i Societat Digital, les Humanitats Digitals i el Big Data.
A l'àrea de Biomedicina, les ajudes aniran destinades a projectes d'investigació altament innovadors en les dues àrees transversals següents: Metabolisme i Malaltia imatge molecular
A l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació, les ajudes s'adrecen a projectes de recerca amb un focus explícit en actuacions de conservació d'hàbitats i / o espècies amenaçades a Espanya, preferentment en col·laboració amb organitzacions conservacionistes i / o agències públiques.
A l'àrea d'Economia i Societat Digital, les ajudes es destinaran a projectes d'investigació orientats al coneixement de la societat digital des de la perspectiva de l'economia, la sociologia, la psicologia social i les ciències de l'educació.
A l'àrea d'Humanitats Digitals, els projectes de recerca haurien d'estar orientats a l'ús innovador de les tecnologies de la informació i de tècniques estadístiques avançades per al tractament d'objectes propis de les humanitats, l'abordatge dels nous objectes digitals, així com l'anàlisi dels gamma de projectors Internet en el pla de la cultura.
A l'àrea de Big Data, les ajudes aniran destinades a projectes de recerca bàsica o aplicada per a l'anàlisi de big and complex data, incloent tècniques i algoritmes de machine learning, classificació and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting , support vector machines, nucli methods i pattern recognition o data visualization.
 
Premis
Termini exhaurit
Escuela de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Oviedo
La present convocatòria té per objecte la concessió dels Premis Liberbank de Recerca en Medicina de l'Esport, any 2018, patrocinats per la citada entitat financera, reconeixent públicament la labor realitzada per diferents investigadors i incentivar les iniciatives de recerca d'excel·lència en l'àmbit de la Medicina de l'Esport. Es premiarà un màxim de tres dels treballs presentats relacionats amb la Medicina de l'Esport.
 
Termini exhaurit
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria
Fomentar el desenvolupament d'estudis científics i / o programes d'intervenció que contribueixin de manera substancial a la promoció de la salut en grups socialment vulnerables o en risc d'exclusió social.
 
Termini exhaurit
FENS - FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCE SOCIETIES
The Federation of European Neuroscience Societies (FENS) is the main organisation for neuroscience in Europe. FENS currently represents 42 European national and mono-disciplinary neuroscience societies with close to 23.000 member scientists from 32 European countries.
FENS aims to promote neuroscience research to policymakers, funding bodies and the general public, both regionally and internationally. Hence, FENS promotes excellence in neuroscience research and facilitates the exchange and networking between neuroscientists within the European Research Area and beyond.
 
Termini exhaurit
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
A fi de promoure i reconèixer la contribució dels joves investigadors espanyols al desenvolupament científic de la recerca oncològica.
 
Termini exhaurit
THE GRUBER FOUNDATION
 
Termini exhaurit
THE GRUBER FOUNDATION
 
Termini exhaurit
MSCBS - MINISTERIO DE SANIDAD
Es poden presentar projectes que tinguin entre els seus objectius bàsics la prevenció de l’obesitat i d’altres malalties cròniques derivades, que fomentin l’alimentació saludable i la pràctica regular d’activitat física i que es desenvolupin en el marc dels objectius de l’Estratègia NAOS.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'ajudes a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
Concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia, per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de recerca.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat és la concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d'especialitat per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer, per promoure la vocació investigadora entre els clínics júnior i contribuir així al foment de la investigació en l'entorn clínic.
L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
Concessió d'ajudes financeres a professionals mèdics per al desenvolupament d'un projecte d'investigació en càncer, i consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
 
Termini exhaurit
AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
 
Termini exhaurit
AVHF - ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION
 
 
 
 
Articles
 
Prados M*, Flores JA, Benaiges D, Llauradó G, Chillarón JJ, Payá A, Pedro-Botet J. Gestational diabetes mellitus in a multiethnic population in Spain: Incidence of and factors associated to impaired glucose tolerance one year after delivery. Endocrinol Diabetes Nutr 2019; 66(4): 240-246.
 
Maitre L*, Robinson O, Martinez D, Toledano M, Ibarluzea J, Santa Marina L, Sunyer J, Villanueva CM, Keun HC, Vrijheid M*, Coen M*. Urine Metabolic Signatures of Multiple Environmental Pollutants in Pregnant Women: An Exposome Approach. Environ Sci Technol 2018; 52(22): 13469-13480.
 
Eskian M, Alavi A*, Khorasanizadeh M, Viglianti BL, Jacobsson H, Barwick TD, Meysamie A, Yi SK, Iwano S, Bybel B, Caobelli F, Lococo F, Gea J, Sancho A, Schildt J, Tatci E, Lapa C, Keramida G, Peters M, Boktor RR, John J, Pitman AG, Mazurek T, Rezaei N. Effect of blood glucose level on standardized uptake value (SUV) in 18F- FDG PET-scan: a systematic review and meta-analysis of 20,807 individual SUV measurements. Eur J Nucl Med Mol I 2019; 46(1): 224-237.
 
Marco E*, Sánchez-Rodríguez D, Dávalos-Yerovi N, Duran X, Pascual EM, Muniesa JM, Rodríguez DA, Aguilera A, Escalada F, Duarte E. Malnutrition according to ESPEN consensus predicts hospitalizations and long-term mortality in rehabilitation patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. Clin Nutr 2019; 38(5): 2180-2186.
 
Cuadrado E*, Dwivedi P, Sharma S, Ois A, Roquer-González J, Balcells M, Laird J, Turk M, Suri HS, Nicolaides A, Saba L, Khanna NN, Suri JS. Cerebral Small Vessel Disease: A Review Focusing on Pathophysiology, Biomarkers, and Machine Learning Strategies. J Stroke 2018; 20: 302-320.
 
Gea J*, Pascual S, Castro-Acosta AA, Hernández-Carcereny C, Castelo R, Marquez-Martin E, Montón C, Palou A, Faner R, Furlong LI, Seijo L, Sanz F, Torà M, Vilaplana C, Casadevall C, López-Campos JL, Monsó E, Peces-Barba G, Cosio BG, Agustí A, Anexo. Miembros del grupo BIOMEPOC. The BIOMEPOC Project: Personalized Biomarkers and Clinical Profiles in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Arch Bronconeumol 2019; 55(2): 93-99.
 
Torrente V*, Salman-Monte TC, Rúa-Figueroa I, De Uña-Álvarez J, Balboa-Barreiro V, López-Longo FJ, Galindo-Izquierdo M, Calvo-Alen J, Olivé-Marqués A, Mouriño-Rodríguez C, Horcada L, Sánchez-Atrio A, Montilla C, Salgado E, Díez-Álvarez E, Blanco R, Andreu JL, Fernández-Berrizbeitia O, Hernández-Beriain J, Gantes M, Hernández-Cruz B, Pecondón-Español A, Marras C, Bonilla G, Pego-Reigosa J, RELESSER Study Group of the Spanish Society of Rheumatology (SER) and the Study Group of Systemic Autoimmune Diseases of the SER (EAS-SER). Relationship between damage and mortality in juvenile-onset systemic lupus erythematosus: Cluster analyses in a large cohort from the Spanish Society of Rheumatology Lupus Registry (RELESSER). Semin Arthritis Rheu 2019; 48(6): 1025-1029.
 
Benet M, Albang R, Pinart M, Hohmann C, Tischer CG, Annesi-Maesano I, Baïz N, Bindslev-Jensen C, Lodrup Carlsen KC, Carlsen KH, CIRUGEDA L, Eller E, Fantini MP, Gehring U, Gerhard B, Gori D, Hallner E, Kull I, Lenzi J, McEachan R, Minina E, Momas I, Narduzzi S, Petherick ES, Porta D, Rancière F, Standl M, Torrent M, Wijga AH, Wright J, Kogevinas M, Guerra S, Sunyer J, Keil T, Bousquet J, Maier D, Antó JM, Garcia-Aymerich J*. Integrating Clinical and Epidemiological Data on Allergic Diseases Across Birth Cohorts: a MeDALL Harmonization Study. Am J Epidemiol 2019; 188(2): 408-417.
 
Hervás-García JV*, Ramió-Torrentà Ll, Brieva-Ruiz L, Batllé-Nadal J, Moral E, Blanco Y, Cano-Orgaz A, Presas-Rodríguez S, Torres F, Capellades J, Ramo-Tello MC. Comparison of two high-doses of oral methylprednisolone for multiple sclerosis relapses: A pilot, multicenter, randomized, double-blind, non-inferiority trial. Eur J Neurol 2019; 26(3): 525-532.
 
Baptista MJ*, Tapia G, Morgades M, Muncunill J, Muñoz-Mármol AM, Montoto S, Gribben JG, Calaminici M, Martínez A, González-Farre B, Dlouhy I, González-Barca E, Terol MJ, Miralles P, Alcoceba-Sanchez M, Vall-Llovera F, Briones J, Abrisqueta-Costa P, Abella E, Provencio M, García-Ballesteros C, Moraleda JM, Sancho JM, Ribera JM, Mate JL, Navarro JT. Using the Lymph2Cx assay for assessing cell-of-origin subtypes of HIV-related diffuse large B-cell lymphoma. Leukemia Lymphoma 2019; 60(4): 1087-1091.
 
Molins L, RAMI R, Belda-Sanchis J. Fourth International Joint Meeting on Thoracic Surgery, Barcelona 2018. J Thorac Dis 2018; 10(Suppl 22): .
 
Climent M, Pascual M, Alonso S, Salvans S, Gil MJ, Grande L, Pera M. Contrast radiography before diverting stoma closure in rectal cancer is not necessary on a routine basis. Cir Esp 2019; 97(3): 145-149.
 
Pereira JA, Pera M, López-Cano M, Pascual M, Alonso S, Salvans S, JIimenez M, González-Martín A, Grande L. Hernias de la incisión de asistencia tras resección colorrectal laparoscópica. Influencia de la localización de la incisión y del uso de una malla profiláctica. Cir Esp 2019; 97(1): 20-26.
 
 
Tel: 93 316 04 00
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona
Seguiu-nos a:
Twitter
Youtube
En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).